ความรับผิดชอบต่อสังคม

"ความรับผิดชอบต่อสังคมใน เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป (ASW) นั้น เป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพันธะสัญญาที่จะนำชีวิตที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ, การแบ่งปันแนวคิดอย่างต่อเนื่องและความพยายามร่วมกันในทุกส่วนการดำเนินงานและทุกๆ คนในบริษัท จะพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นโอกาสไม่ใช่หน้าที่เมื่อเราร่วมมือกันรับผิดชอบเพื่อส่งต่อไปยังสังคมภายใต้ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ สถานที่ทำงาน, สังคม, สิ่งแวดล้อม และชุมชน"

เอ. เอส. วัตสัน และสถานที่ทำงาน

เอ. เอส. วัตสัน ให้คำมั่นสัญญาในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย, มีสุขอนามัยที่ดี, มีการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและปราศจากการเลือกปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกท่าน เราจะดูแลรักษาวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคนโดยพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผลดีที่สุดต่อการปฏิบัติงาน, ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตในครอบครัว เอ. เอส. วัตสัน ตลอดเส้นทางของพนักงานทุกท่าน

เอ. เอส. วัตสัน และสังคม

เราจะเคร่งครัดในการป้องกันการปฏิบัติทางธุรกิจไม่เป็นธรรมและกำหนดความคาดหวังในเชิงจริยธรรมอย่างเดียวกับที่ชัดเจนกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าของเราจะเข้าไปอยู่ในหัวใจ เราจะทุ่มเทในการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อมอบให้กับสังคมที่เรารัก รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณค่าและความปลอดภัยตลอดจนความเคร่งครัดในกระบวนการรับประกันคุณภาพและการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อนำความพึงพอใจที่มากขึ้นในชีวิตให้กับลูกค้าและสังคมของเรา

เอ. เอส. วัตสัน และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในทุกระดับของ เอ. เอส. วัตสัน จากร้านค้า กิจกรรมในสายงาน ไปจนถึงโกดังสินค้าและสำนักงานเราพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานลดของเสียและปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และเราจะสนับสนุนพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ทั้งพนักงานและลูกค้าของเราตระหนักถึงสิ่งนี้

เอ.เอส. วัตสัน และชุมชน

เอ.เอส.วัตสันได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการตอบแทนชุมชนในหลายปีที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมสนทนากับชุมชนในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเราสนับสนุนหน่วยงานทางธุรกิจเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆกับองค์กรที่เกี่ยวกับความจำเป็นในชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงานวัตสันในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม