โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
SHOP BY RANGE
ชอป IN2IT ตกแต่งตา

ตกแต่งตา

ดูเพิ่มเติม >
ชอป รองพื้น IN2IT

หน้า

ดูเพิ่มเติม >
ชอป อินทูอิท อายแชโดว์

อายแชโดว์

ดูเพิ่มเติม >
ชอป ลิปสติก IN2IT

ลิปสติก

ดูเพิ่มเติม >
BRAND STORY
ร้านค้าทางการ IN2IT
IN2IT เป็นแบรนด์เครื่องสำอำง ของบริษัท เอเซียแปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฮ่องกง โดยเข้ำที่ตลำดในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย บริษัท เอเซียแปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด แบรนด์ IN2IT เป็นผลิตภัณฑ์แต่งเติมสีสันบนใบหน้ำ ให้ลุคที่ดูดีทันสมัย ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ผลิตด้วยสำรสกัดระดับพรีเมี่ยม คุณภำพสูง ผลิตด้วยมำตรำฐำนระดับสำกล เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716, ISO/IEC 17025, GMP, Halal และ BRC ซึ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
IN2IT ULTRABLACK & ULTRABROWN WATERPROOF EYELINER PEN
ไอเทมขายดี IN2It