โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

Incorporating glycolic acid into your skincare routine could be the easiest way to glowing, and youthful-looking skin. This miraculous ingredient can tackle hyperpigmentation, dullness, and signs of skin aging, such as lines and wrinkles… Find out more about glycolic acid and what exactly makes it such a wonderful ingredient.

Benefits of glycolic acid for skin

Glycolic acid is a chemical exfoliant, a type of alpha-hydroxy acid (or AHA) that’s derived from sugar cane. Among all other AHAs (lactic, citric, and malic), glycolic acid has the smallest particle size with the simplest structure. It’s so small that it can easily penetrate the skin where it can do wonders. Glycolic acid is best for normal, combination, and oily skin types.

Key benefits are:

•           Brighten skin and reduce blemishes

•           Prevent breakout by unclogging pores

•           Minimize appearance of wrinkles

•           Prep skin for better absorption

How to use glycolic acid in your skincare routine?

From face washes to toners to chemical peels, glycolic acid can be found in different kinds of skincare products. Glycolic acid should always be applied in the evening, as it can make our skin sensitive to the sun, and make sure that you use SPF in the morning.

RELATED BLOG

Side effects of glycolic acid

Those with dry, highly sensitive skin often react to it with irritation. As with any skincare acids, it’s best to start small if you have sensitive skin or are prone to irritation. Make sure to apply sunscreen in the morning, because glycolic acid can increase your risk of sunburn.

Previous

Are bamboo products really sustainable?

Next

Revive your skin for the new year: A beginner’s guide to at-home chemical peels

Related Topics
Share