Get the App
DOWNLOAD NOW
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
Find a Store Blog
Watsons Services
0
MY BAG
Share

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้บางคนมีความเครียดทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต เราจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพจิตคืออะไร?

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า“สุขภาพคือสภาวะของความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคมและไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคหรือความอ่อนแอเท่านั้น”

สุขภาพจิตเป็นสภาวะของความเป็นอยู่ที่บุคคลตระหนักถึงความสามารถของตนเองสามารถรับมือกับความเครียดตามปกติของชีวิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนได้

สุขภาพจิตคืออะไร?

ทำไมสุขภาพจิตจึงมีความสำคัญ?

ตามคำจำกัดความนี้สุขภาพจิตมีความสำคัญและมีความสำคัญต่อแต่ละบุคคลเนื่องจากมีผลต่อความรู้สึกคิดอารมณ์โต้ตอบซึ่งกันและกันหาเลี้ยงชีพและมีความสุขกับชีวิตและเป็นสิ่งสำคัญในแต่ละบุคคลรวมทั้งในชุมชนและ สังคมทั่วโลก

ดังนั้นจึงเป็นมากกว่าการไม่มีความผิดปกติทางจิตหรือความพิการ

สุขภาพจิตที่ไม่ดียังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วสภาพการทำงานที่ตึงเครียด การเลือกปฏิบัติทางเพศ การกีดกันทางสังคม วิถีชีวิตที่ไม่แข็งแรง สุขภาพร่างกายที่ไม่ดีและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้อย่างไร?

เนื่องจากสุขภาพจิตมีบทบาทสำคัญในความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์จิตใจและสังคมของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรักษาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่

เช่นเดียวกับสุขภาพร่างกายจำเป็นต้องใช้ความพยายามในการสร้างและรักษาสุขภาพจิต มีวิธีการทำที่แตกต่างกันและในบางวันอาจต้องทำงานมากกว่าคนอื่นเล็กน้อย

สิ่งแรกคืออย่าเพิกเฉยต่อข้อความแสดงอารมณ์ที่บอกคุณว่ามีบางอย่างผิดปกติและหวังว่ามันจะหายไปหรือดีขึ้นเอง รับรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้สึกไม่ดี การมีความตระหนักรู้ทางอารมณ์สามารถช่วยให้คุณสามารถจัดการและปรับปรุงสุขอนามัยทางจิตของคุณได้อย่างเหมาะสม

หลังจากรับรู้ถึงอารมณ์ของคุณแล้วคุณสามารถแสดงออกในทางที่ดีต่อสุขภาพได้ การพูดคุยกับผู้อื่นเขียนความรู้สึกของคุณหรือแม้แต่การร้องไห้อาจเป็นวิธีที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการแสดงอารมณ์ของคุณ

Previous

4 Resistance band exercises for a full-body workout

Next

How to celebrate the day of happiness

Related Topics
Share